Registration of Firms

Government of Maharashtra

2. THE PROCEDURE TO BE FOLLOWED AFTER THE PAYMENT FOR CERTIFIED COPY:-

    After payment of fees, submit an application for certified copy with Rs.5/- court fee stamp and one blank stamp paper of Rs. १०/- or above in the name of applicant to concern office. Fees Receipt will be generated in your login after submission of application in concern office.

2. नोंदणी झालेल्या भागीदारी संस्थेच्या प्रमाणित प्रतीसाठीची फी भरल्यानंतर करावयाची कार्यवाही:-

    नोंदणी प्रमाणित प्रतीसाठीची फी ऑनलाईन भरण्यात यावी. त्यानंतर साध्या कागदावर रु. 5/- च्या कोर्ट फी स्टँप सहित अर्ज व रु. 10/- चा अर्जदाराच्या नावाचा कोरा स्टँप पेपर संबंधीत कार्यालयात दाखल करावा. कागदपत्रे दाखल केल्यानंतर आपल्या लॉगीन मध्ये फीची पावती तयार (Generate) होईल.

Payment of Certified copy for manually registered Firms

*
*
*
*
*
*